Monday, January 18, 2010

First CG picture for 2010!


1st row from the front: Deming, Rachel
2nd row: Suyin, Renzi, Hongmei, Lifen, Bernice
3rd row: Fannie, Zhenghui, Aaron, Chu Yen, Chris, Sida


No comments: